راوی‌کیوان ( داستان نویسی)

رمان داستان داستان كوتاه ادبيات ايران

یک شبی مجنون نمازش را شکست          بی وضو در کوچه لیلا نشست
عشق آن شب مست مستش کرده بود          فارغ از جام الستش کرده بود
سجده ای زد بر لب درگاه او                  پُر ز لیلا شد دل پر آه او
گفت یا رب از چه خوارم کرده ای              بر صلیب عشق دارم کرده ای
جام لیلا را به دستم داده ای                   اندر این بازی شکستم داده ای
نیشتر عشقش به جانم می زنی                دردم از لیلاست آنم می زنی
من که مجنونم تو مجنونم نکن                خسته ام زین عشق،دل خونم نکن
                                                                                                          
مرد این بازی  دیگرمن  نیستم                           این تو و لیلای تو... من نیستم
گفت ای دیوانه لیلایت منم                                در رگ پنهان و پیدایت منم
سالها با جور لیلا ساختی                                 من کنارت بودم و نشناختی
عشق لیلا در دلت انداختم                                  صد قمار عشق یکجا باختم
کردمت آواره صحرا نشد                                    گفتم عا قل می شوی اما نشد

+نوشته شده در ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ساعت٤:۱۸ ‎ب.ظتوسط کاظمی | نظرات ()