کوتاه وخواندنی (گنج نهان)

هر روز یک گنج در خود نهان دارد باید گشت و گنج آن روز را کشف کرد.

بدون خستگی - بدون یاس و بدون عقب نشینی

هرچیز در خود گنجی دارد   باید گنج ها را جست تا در روزها و جاهای دیگر از آنها استفاده کرد .

/ 0 نظر / 10 بازدید