ایام به کام

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی

بگذار  مهر ورزی خاصیت تو باشد نه رابطه‌ی خاص تو باکسی

موفقیت ،پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران. زلال که باشى، آسمان در توست

                                                                        نلسون ماندلا

 

/ 0 نظر / 10 بازدید